Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO PSP NR 1 W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 •  Kształt Samorządu

1. Samorząd Szkolny Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 tworzą  wybrani podczas powszechnych wyborów uczniowie szkoły.

 • Kandydaci na członków Samorządu to reprezentanci Samorządów Klasowych.
   
 • Kandydaci muszą przygotować plakat wyborczy, który zostanie rozwieszony w miejscu wskazanym przez opiekuna Samorządu oraz spot wyborczy, który zostanie zaprezentowany w szkolnych mediach (w tym internetowych).

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
3. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz skarbnik Samorządu.

 • Przewodniczący Samorządu

1. Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas I -VII, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Samorządu.
2. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
4. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Samorządu.
5. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

 •  Członkowie Samorządu

1. Samorząd składa się z uczniów klas I – VII wybranych spośród przedstawicieli (gospodarza i zastępcy) samorządów klasowych.
2. W skład Samorządu oprócz Przewodniczącego  wchodzą 2 osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach tj. Zastępca Przewodniczącego oraz Skarbnik.
3. Samorząd jest wybierany w głosowaniu równym tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
4. Wybory Samorządu są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu.
5. Kadencja członków trwa jeden rok.
7. W przypadku uzasadnionej rezygnacji członka Samorządu przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Samorząd.

 • Opiekun Samorządu

1. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu.
3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
4. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

 • Zebrania Samorządu

1. Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.
2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu.
3. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny).
4. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

 • Sposób dokumentowania działalności Samorządu

1. Członkowie Samorządu mają obowiązek przedstawiać Opiekunowi semestralne sprawozdania ze swojej działalności.
2. Dokumentacja Samorządu prowadzona jest pod nadzorem Opiekuna.

 • Postanowienia inne

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.
2. Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.

 • Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
2. Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Samorząd. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

 

opiekun Samorządu
Marlena Słodka

Aktualności

Kontakt

 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Boruty 18, 15-157 Białystok
 • (85) 676-27-96
  lub 662 777 199

Galeria zdjęć